Voda

Aktuální situace ohledně kvality vody v obci Žernovník 28. 4. 2023:

Opakované odběry na číslech popisných  10, 60, a 102, provedené dne 26. 4. 2023 již neodhalili výskyt výskyt koliformních bakterií v pitné vodě.

Voda ve vodovodním řádu, v důsledku vyššího mimořádného chlorování, může nést známky chloru - zápach a chuť. Tyto známky by měla po několika dnech odeznít. Dle výsledků odběrů se hodnota chloru pohybuje v zákonem stanovené normě.

 

Doporučení pro občany:

Odvoláváme předchozí doporučení ze dne 24. 4. 2023 a oznamujme, že nadále není nutno pitnou vodu převařovat

 

Výsledky rozborů pitné vody:

Rozbor pitné vody ze dne 28. 04. 2023

 


Aktuální situace ohledně kvality vody v obci Žernovník 24. 4. 2023:

Dne 18. 4. 2023, byla obec upozorněna na zákal v pitné vodě.

Následující den byl objednán rozbor pitné vody. Vzorek pitné vody byl odebrán 20. 4. 20223  na čísle popisném 102 lokalita Trávníky. Výsledky tohoto rozboru byly obci sděleny dne 24. 04. 2023 s následujícím výsledkem. Kontrolní odběr odhalil výskyt koliformních bakterií v pitné vodě. Ostatní sledované parametry v normě.

 

Doporučení pro občany:

Pitnou vodu převařovat - do odvolání

 

Výsledky rozborů pitné vody:

Rozbor pitné vody ze dne 24. 04. 2023

 

Preventivní opatření od zjištění zákalu dne 18. 4. 2023

1. Kontrola funkčnosti systému úpravy pitné vody - okamžitě, opakovaně,

2. Mimořádné chlorování surové vody ve zdroji (studna ST1) - okamžitě, opakovaně,

3. Mimořádné chlorování upravené vody ve vodojemu - okamžitě, opakovaně,

4. Operativní měření koncentrace volného chloru v síti - okamžitě, opakovaně,

5. Odkalování vodovodního řadu – okamžitě, opakovaně,

6. Po výsledcích rozborů informování občanů o nálezu koliformních bakterií - dne 24. 4. 2023,

7. Objednaný opakovaný rozbor v síti - výsledek by měl být znám 28. 4. 2023,

 

Preventivní opatření, kontrolní odběry budou prováděny opakovaně do té doby, dokud nebude kvalita vody obnovena v požadované míře.

O stavu pitné vody budete informování na stránkách obce Žernovník, rozhlasem, na úřední desce.

 

 

 

Obecné informace o pitné vodě v obci

V roce 2012 - 2015 byly provedeny zásadní činnosti a investiční akce na vodohospodářském majetku a to:

- zrušení prameniště z důvodu nepřiměřených požadavků majitele pozemku, kterým je stát a správu vykonává LČR s.p. lesní správa Černá Hora

- zápis čerpací stanice do katastru, částečné vyjmutí pozemků z funkce lesa, nájemní smlouva na využívané pozemky k jímání surové vody

- zbudování novéhu vrtu HV-101, jeho připojení do čerpací stanice

- rekonstrukce čerpací stanice, úpravna vody, řízení provozu

- výměna 250 m výtlačného řádu z čerpací stanice, věcná břemena na uložení vedení

- výstavba nového vodojemu o kapacitě 2 x 50 m3

- určení ochranných pásem vodních zdrojů a jejich zápis do katastru nemovitostí

- výměna nefunkčních trasových a domomních uzávěrů vody v komunikacích

Investiční náklady těchto akcí byly bez dotací a v ceně cca 7,7 mil. Kč bez DPH

Fotografie po investicích

 

 

Voda

V rámci hospodářské činnosti provozuje obec vodovod a kanalizaci. Práce spojené s provozování vodovodu i kanalizace provádí v současné době pan František Škrabal.
Bohatá historie vodohospodářské problematiky v obci, datující se od roku 1914 byla popsána v brožuře, vydané k výročí 650-ti let od první písemné zprávy o obci.

Vodovod
Na obecní vodovod jsou připojeni téměř všichni obyvatelé obce.Vodovodní soustava se skládá z prameniště u Hájenky, kde je voda zářezy svedena do studní. Zde je automaticky řízená čerpací stanice s kapacitou 3 l/s, která vodu čerpá výtlačným potrubím do vodojemu o kapacitě 40 m3. Dále voda proudí do rozvodů po obci a domovních přípojek.

Do vodohospodářského majetku obce patří také "starý vodovod", který slouží jako záložní zdroj vody pro obec. Skládá se z prameniště "v Loučkách", vodojemu v Boří a přívodního potrubí do obce. Prameniště je osazeno čerpadly, voda z tohoto prameniště teče i samospádem.

 

Fotografie před investicemi